Sopimusehdot

HUOMENTA-KETJUN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Näitä sopimusehtoja sovelletaan toimeksisaajan ja toimeksiantajan välillä tehtyyn palvelusopimukseen.

Palvelumaksu

 1. Palvelumaksu tulee suorittaa toimeksisaajan tilille viimeistään kunkin työkuukauden 10. päivään mennessä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskua koskevat huomautukset on esitettävä toimeksisaajalle kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
 2. Toimeksisaajan kustannusten muuttuessa sopimuskauden aikana toimeksisaaja voi tarkistaa sopimuksen mukaista palvelumaksua. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen maksun tarkistamisesta, toimeksisaaja voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Arvonlisäveron tai siihen rinnastettavan julkisen maksun määrän tai soveltamisen muuttuessa toimeksisaajalla on oikeus tarkistaa palvelumaksua muutoksen voimaantuloajankohdasta lukien muutosta vastaavasti.

Yhteistyö ja työtilat

 1. Toimeksisaaja voi käyttää alihankkijoita tehtäviensä suorittamisessa. Toimeksisaaja suorittaa sopimuksessa mainitut tehtävät kirjallisesti sovittuina toimitusaikoina. Tehtävät suoritetaan toimeksisaajan noudattamana säännöllisenä työaikana, mikäli toisin ei ole kirjallisesti sovittu. Jos tehtävien suorittaminen joudutaan toimeksiantajan tai tilan haltijan vaatimuksesta siirtämään säännöllisen työajan ulkopuolelle, näistä työaikajärjestelyistä tai lisätyövoiman hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan erikseen.
 2. Toimeksiantaja järjestää kustannuksellaan toimeksisaajan käyttöön sopimustehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat sekä tiedottaa sopimukseen kuuluvien keskeisten tehtävien sisällön sopimuskohteen käyttäjille. Toimeksiantajan mahdollisesti esittämät huomautukset on toimitettava viipymättä kirjallisesti toimeksisaajalle.
 3. Toimeksiantaja vastaa siitä, että sen omistamat tai hallitsemat tilat, koneet ja laitteet ja muut työsuojeluasiat ovat siinä kunnossa kuin niitä koskeva lainsäädäntö ja sopimukset edellyttävät. Tarvittaessa toimeksiantaja asettaa toimeksisaajan käyttöön asianmukaiset työ- ja sosiaalitilat. Nämä tilat annetaan toimeksisaajan käyttöön ilman eri korvausta.

Salassapito

 1. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toisen osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet. Toimeksisaajan tarjous, tilausvahvistus ja sopimus ehtoineen ovat luottamuksellisia ja niihin sovelletaan tämän kohdan määräyksiä. Salassapitovelvollisuus sitoo osapuolia myös sopimussuhteen päätyttyä.

Avaimet

 1. Toimeksiantaja luovuttaa toimeksisaajalle kuittausta vastaan tarvittavan määrän yksilöityjä kohteen avaimia tai muutoin varmistaa pääsyn niihin kiinteistön tiloihin, joihin se on tarpeen sovittujen tehtävien hoitamiseksi. Toimeksiantaja huolehtii ja vastaa siitä, ettei toimeksisaajalle luovuteta tarpeettomia avaimia. Toimeksisaaja vastaa haltuunsa uskottujen avainten huolellisesta säilyttämisestä siten kuin siitä on erikseen sovittu. Toimeksisaaja ja toimeksiantaja sopivat erikseen avainten mahdollisesta luovuttamisesta ulkopuolisille.

Korvausvastuu

 1. Vahingonkorvausvastuunsa varalta toimeksisaaja sitoutuu ottamaan alalla tavanomaisen vastuuvakuutuksen, jonka vakuutusmäärä on viisisataatuhatta (500.000) euroa vahinkotapausta kohden. Toimeksiantaja on vakuuttanut sopimuksen kohteen riittävällä vakuutusturvalla ja kertonut toimeksisaajalle vakuutuksen omavastuun määrän. Vahinkotapahtuman sattuessa toimeksiantajan tulee osaltaan toimittaa vakuutusyhtiölle tapausta koskevat tarpeelliset selvitykset ja varata tälle mahdollisuus vahingon määrän ja laadun arvioimiseen.
 2. Toimeksisaaja vastaa sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan aiheuttamastaan henkilö- ja esinevahingosta vastuuvakuutuksensa ehtojen mukaisesti. Toimeksisaaja ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut toimeksiantajan antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä.
 3. Toimeksisaajan haltuunsa saaman avaimen mahdollisen katoamisen vuoksi suoritetusta lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai lukkojen vaihdosta tai vahinkoon liittyvistä suojelutoimenpiteistä toimeksisaaja vastaa erillisten vakuutusehtojensa mukaisesti, kuitenkin enintään kolmeen tuhanteen (3.000) euroon saakka vahinkotapausta kohden. Vahingonvaaran arvioinnin tekee vakuutusyhtiö.
 4. Toimeksisaajan korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisiin vastuun syntymisen edellytyksiin, toimeksiantajan todistamiin välittömiin vahinkoihin ja enintään vahinkoa edeltäneen kahdentoista (12) kuukauden toteutuneen laskutuksen määrään, kuitenkin aina enintään viiteensataantuhanteen (500.000) euroon saakka kussakin vahinkotapauksessa.
 5. Toimeksiantajan tulee viipymättä ilmoittaa vahinkotapauksesta ja ryhtyä heti vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin. Mahdolliset korvausvaatimukset tulee esittää kirjallisesti toimeksisaajalle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimuksen peruste havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

Muutokset

 1. Muutokset näihin sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja mahdollisiin lisäohjeisiin tulee molempien osapuolten kirjallisesti hyväksyä ennen niiden voimaantuloa. Nämä sopimusehdot sisältävä palvelusopimus syrjäyttää kaikki aikaisemmat osapuolten välillä tehdyt kohteeseen liittyviä kyseisiä palveluja koskevat sopimukset sekä suulliset että kirjalliset ilmoitukset. Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai sen osaa kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin sovittu.

Sopimuksen päättyminen

 1. Toimeksiantajalla on oikeus purkaa palvelusopimus, mikäli toimeksisaaja olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan. Tätä ennen toimeksiantajan tulee kuitenkin kirjallisesti kehottaa toimeksisaajaa korjaamaan tai täyttämään sopimusvelvoitteensa. Mikäli toimeksisaaja ei neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan ryhdy korjaamaan reklamoitua suoritustaan ja täytä sopimusvelvoitettaan, toimeksiantajalla on oikeus purkaa palvelusopimus.
 2. Toimeksisaajalla on sovitusta voimassaolo- ja irtisanomisajasta huolimatta oikeus keskeyttää tai lakkauttaa palvelut ja viimemainitussa tapauksessa purkaa sopimus, mikäli
 3. a) toimeksiantajan maksu toimeksisaajalle viivästyy eikä toimeksiantaja maksumuistuksesta tai -kehotuksesta huolimatta maksa laskuaan,
 4. b) toimeksiantaja muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta tai siihen liittyviä ehtoja tai voimassaolevia turvallisuus-, terveys- tai muita viranomaisen vaatimuksia tai
 5. c) toimeksiantaja haetaan konkurssiin tai toimeksiantajassa aloitetaan saneerausmenettely.

Kohtien a) ja b) tarkoittamissa tapauksissa toimeksisaajalla on purkuoikeus kuitenkin vain, mikäli toimeksiantaja ei oikaise tilannetta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun toimeksisaaja lähetti asiasta kirjallisen kehotuksen tai huomautuksen.

 1. Mikäli toimeksisaaja purkaa sopimuksen jonkin edellä mainitun syyn johdosta, toimeksiantaja on velvollinen suorittamaan toimeksisaajalle sopimuksen mukaan maksettavaksi jo erääntyneet maksut sekä erääntymättömät maksut jäljellä olevan sopimuskauden loppuun saakka. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen on tehtävä todisteellisesti kirjallisesti.
 2. Toimeksisaajan ja Lassila & Tikanoja Oyj:n/Huomenta-ketjun välisen yhteistyösopimuksen purkautuessa toimeksisaajasta johtuvasta syystä tämä sopimus siirtyy automaattisesti suoraan Lassila & Tikanoja Oyj:n vastattavaksi ja Lassila & Tikanoja Oyj tulee automaattisesti toimeksiantajan sopimuskumppaniksi toimeksisaajan sijaan. Lassila & Tikanoja Oyj:llä on oikeus vaihtoehtoisesti siirtää sopimus toiselle Huomenta-ketjun yrittäjälle. Tällaisissa tilanteissa toimeksiantajalla on halutessaan oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Ylivoimainen este

 1. Mikäli jommankumman osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta, kuten sodasta tai muusta kriisitilanteesta, sabotaasista, terrorismista tai sellaisen uhkauksesta, viranomaisen toimenpiteestä tai asioihin puuttumisesta, lakosta tai muusta työselkkauksesta, tulipalosta, poikkeuksellisesta säätilan muutoksesta, luonnon- tai muusta onnettomuudesta, sähköhäiriöstä, yhteys- tai linjaviasta taikka odottamattomasta tai yllättävästä työvoiman puutteesta, ao. osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät.

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

 1. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan seuraavaa asiakirjojen pätevyysjärjestystä: 1. Palvelusopimus liitteineen, 2. Nämä yleiset sopimusehdot 3. Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä.

Erimielisyydet

 1. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Sellaiset erimielisyydet, joita osapuolet eivät kykene ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan toimeksisaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.